برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند


برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد:  رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمنددانشگاه آزاد اسلامي مشهد رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا را با هدف بررسی وضعیت و روند سرمایه گذاری در توسعه خدمات مبتنی Read More