گزارش تصويري-برگزاري سخنرانی استاد حورایي در سالن همايش هاي دانشگاه به همت بسج دانشجويي


گزارش تصويري-برگزاري سخنرانی استاد حورایي در سالن همايش هاي دانشگاه به همت بسج دانشجويي گزارش تصويري-برگزاري سخنرانی استاد حورایي در سالن همايش هاي دانشگاه به همت بسج دانشجويي گزارش تصويري-برگزاري سخنرانی استاد حورایي در سالن همايش هاي دانشگاه به همت بسج دانشجويي