کتاب «آزمونهی زبان و ادبیات فارسی: طبقه بند ی شده با پاسخ تشریحی. .. بیش از 1900 آزمون چهار گزینه ای با پاسخهای تشریحی» توسط «ترانه» به چاپ رسید.


کتاب «آزمونهی زبان و ادبیات فارسی: طبقه بند ی شده با پاسخ تشریحی. .. بیش از 1900 آزمون چهار گزینه ای با پاسخهای تشریحی» توسط «ترانه» به چاپ رسید.روزآهنگ کتاب «آزمونهی زبان و ادبیات فارسی: طبقه بند ی شده با پاسخ تشریحی. .. بیش از 1900 آزمون چهار گزینه ای با پاسخهای تشریحی» توسط «ترانه» Read More

استخدام پخش کتاب گلستانه


استخدام پخش کتاب گلستانهایران استخدام استخدام پخش کتاب گلستانه ایران استخداماستخدام پخش کتاب گلستانه

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت هفته کتاب و کتابدار برگزار می کند: نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی با تخفیف ویژه  زمان : 23 لغایت 29 آبانماه مکان: لابی دانشکده فنی مهندسی برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب ناشرین داخلی در دانشگاه آزاد Read More

نگارش بخش شش کاندید کتاب سال 2015 انگلستان توسط استاد واحد مشهد


توسط عضو هیات علمی واحد مشهد انجام شد :نگارش بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل )  بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل ) توسط دکتر رامین زجاجی  عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نگارش شد . مرکز فیلم مرجع سلامتی