کتاب «استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی» توسط «دنیای اقتصاد» راهی بازار کتاب شد


کتاب «استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی» توسط «دنیای اقتصاد» راهی بازار کتاب شدروزآهنگ کتاب «استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی» توسط «دنیای اقتصاد» راهی بازار کتاب شد روزآهنگکتاب «استخدام و تعدیل: فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی» توسط «دنیای اقتصاد» راهی بازار Read More

استخدام پخش کتاب گلستانه


استخدام پخش کتاب گلستانهایران استخدام استخدام پخش کتاب گلستانه ایران استخداماستخدام پخش کتاب گلستانه