استخدام مهندس کامپیوتر در تهران


استخدام مهندس کامپیوتر در تهران  به مهندس کامپیوتر نرم افزار – سخت افزار در تهران نیازمندیم. تلفن: cvm@pishrotel.com استخدام مهندس کامپیوتر در تهران   به مهندس کامپیوتر نرم افزار – سخت افزار در تهران نیازمندیم. تلفن: cvm@pishrotel.comاستخدام مهندس کامپیوتر در تهران استخدام جدید

استخدام برنامه نویس در شرکت کاربرد کامپیوتر


  شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر در تهران استخدام می نماید: برنامه نویس آشنا به دلفی و sql server برنامه نویس آشنا به html, css, JQ, JS تلفن: ۸۸۷۵۴۴۵۴ (۱۰ خط) ارسال رزومه به: support@krbordcomputer.com