استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان


استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۳۷ نفر از افرادواجدین شرایط را از طریق امتحان Read More

گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصویری-افتتاحیه ضیافت اندیشه اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان( آگهی بکارگیری نیرو به صورت شرکتی ) موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد در راستای مجوزهای شماره ۲۰۹/۷۰۷۴/د مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و۲۰۹/۳۵۵۰/د مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ و ۲۰۹/۶۹۶۳/د مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر بکارگیری نیروی شرکتی در رشته های شغلی پرستاری، Read More

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهانایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

استخدام کارمند جهت مرکز پزشکی در البرز


استخدام کارمند جهت مرکز پزشکی در البرزایران استخدام استخدام کارمند جهت مرکز پزشکی در البرز ایران استخداماستخدام کارمند جهت مرکز پزشکی در البرز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی


استخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربیایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت


ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت آخرین جزئیات ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی / ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافتبا توجه به درخواست تعداد زیادی از متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته به Read More