استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان


استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگانجذب نیروی انسانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی “شرکتی “دعوت کرده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان هرمزگان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی Read More