نحوه پذیرش پذیرفته‌شدگان در برخی آزمون‌هی


نحوه پذیرش پذیرفته‌شدگان در برخی آزمون‌هیخبرنامه دانشجویان نحوه پذیرش پذیرفته‌شدگان در برخی آزمون‌هی خبرنامه دانشجویاننحوه پذیرش پذیرفته‌شدگان در برخی آزمون‌هی!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview