قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم – تمدید مهلت انتخاب واحد ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 13/12/96 براي آخرين بار فقط آندسته از دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند مي Read More

قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد:  با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ، رياست محترم دانشگاه به منظور مساعدت به دانشجويان براي آخرين بار با تمديد انتخاب واحد در روز هاي سه Read More