استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم


استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم  به چند نفر نیرو جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک در قم نیازمندیم. تماس:۳۳۳۴۳۴۰و۰۹۱۲۱۵۱۹۳۹۵ استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم   به چند نفر نیرو جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک در قم نیازمندیم. تماس:۳۳۳۴۳۴۰و۰۹۱۲۱۵۱۹۳۹۵استخدام نیرو جهت کار در کارگاه -قم استخدام