میزان عیدی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


میزان عیدی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: میزان پاداش عیدی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 94، مازاد بر میزان مصوب اعلام شده از سوی دولت و با توجه به توان مالی واحدها و مراکز آموزشی این دانشگاه تعیین شده است. Read More