تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال 96


تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال 96ایران استخدام تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال 96 ایران استخدامتجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان سال 96e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,’”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\’”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})(); (function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های افسری سال 96


تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های افسری سال 96ایران استخدام تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های افسری سال 96 ایران استخدامتجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های افسری سال 96 MIT License !0===a.adult)&&”0″===ds

فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی مصاحبه علمی متأخرین مصاحبه های دکتری داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در روزهای 9 و 10 مرداد ماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود. فرصت مجدد برای Read More

اطلاعیه مهم – اعلام زمان مصاحبه داوطلبان دوری دکتری مجتمع بین الملل گلبهار


به اطلاع داوطلبان معرفی شده سایت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی جهت دوره های دکتری ویژه واحدهای بین الملل برون مرزی – پردیس بین الملل گلبهار می رساند که زمان انجام مصاحبه دوره دکتری بدین شرح است : میهن دانلود باران فیلم