کتاب «مصاحبه حضوری: آنچه که برای گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری باید بدانید» منتشر گردید.


کتاب «مصاحبه حضوری: آنچه که برای گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری باید بدانید» منتشر گردید.روزآهنگ کتاب «مصاحبه حضوری: آنچه که برای گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری باید بدانید» منتشر گردید. روزآهنگکتاب «مصاحبه حضوری: آنچه که برای گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری باید بدانید» منتشر گردید.