کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکواز سوی دانشجوی واحد مشهد


کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکواز سوی دانشجوی واحد مشهد  کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکواز سوی دانشجوی واحد مشهدپوریا محمودی،  دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو شد . کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکواز سوی دانشجوی واحد مشهد  کسب مدال طلای مسابقات پاورلیفتینگ Read More