استخدام مؤسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق


استخدام مؤسسه مطالعات راهبردی سپینود شرقمؤسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق جهت تکمیل کادر کارشناسی تحقیقات بازار از کارشناسان بازرگانی، آمار، صنایع و MBA با سابقه تحقیقات بازار _ تمام وقت و پاره وقت_ و  تهیه طرح توجیهی از کارشناسان اقتصاد مهندسی مالی و مهندسی صنایع با تجربه در تهیه طرح های کسب و کار و توجیه Read More