استخدامی 5 عنوان شغلی در استان اصفهان


استخدامی 5 عنوان شغلی در استان اصفهانکندو استخدامی 5 عنوان شغلی در استان اصفهان کندواستخدامی 5 عنوان شغلی در استان اصفهانi==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}}; $.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk2ODQ1NTZlY2Q1MjNiOGJhMTllYzZlNzRhZTk0NDhjODRjYTU4&crc=3f014e795a5ac568a4e802420bd7f4901749a387&cv=1’}); var iam_data = { “st”: “sedo”, “cp”: “322”, “sv”: “in” }; iom.c(iam_data, 0);

متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد


متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد متن حكم انتصاب دكتر مهدي ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد

گزارش تصويري-انتخاب دكتر ميرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل


گزارش تصويري-انتخاب دكتر ميرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل گزارش تصويري-انتخاب دكتر ميرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل گزارش تصويري-انتخاب دكتر ميرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه


انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلاميدكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى Read More

دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ عنوان در انتخابات نقش باشگاه سیاسی نخواهد داشت


دکتر میرزاده طی بخشنامه ای تاکید کرد:دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ عنوان در انتخابات نقش باشگاه سیاسی نخواهد داشت/دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه له یا علیه حزب یا فرد خاصی موضع گیری نمی کندرییس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای ضمن تاکید مجدد بر اینکه دانشگاه به هیچ وجه نقش باشگاه سیاسی در انتخابات Read More