برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد


برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:نشست علمی با موضوع : تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی با حضور دکتر نجفی ابرندآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران زمان:چهارشنبه اول آذرماه – ساعت 17 Read More