استخدام شرکت پلیمرسازان


استخدام شرکت پلیمرسازان  شرکت پلیمرسازان جهت تکمیل نیروی کارگاهی خود تعدادی کارجو و یک نفر تراشکار در شیراز استخدام مینماید. شماره تماس:۳۶۳۶۴۴۶۳/ت:۹-۱۴ استخدام شرکت پلیمرسازان   شرکت پلیمرسازان جهت تکمیل نیروی کارگاهی خود تعدادی کارجو و یک نفر تراشکار در شیراز استخدام مینماید. شماره تماس:۳۶۳۶۴۴۶۳/ت:۹-۱۴استخدام شرکت پلیمرسازان