سيد مصطفي پژم سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد


سيد مصطفي پژم سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد آقاي سید مصطفی پژم به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد منصوب شد. دکتر ملک نژاد طی نامه ای ازحمات آقاي علي Read More