تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بویژه شهرهای مسافرپذیر ملزم به تشکیل ستاد اسکان تابستانی شدند. تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی Read More

گزارش تصويري-جلسه ستاد هفته پژوهش استان با حضور دکتر شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


گزارش تصويري-جلسه ستاد هفته پژوهش استان با حضور دکتر شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصويري-جلسه ستاد هفته پژوهش استان با حضور دکتر شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گزارش تصويري-جلسه ستاد هفته پژوهش استان با حضور دکتر شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد