استخدام سازمان انرژی اتمی ایران


استخدام سازمان انرژی اتمی ایرانایران استخدام استخدام سازمان انرژی اتمی ایران ایران استخداماستخدام سازمان انرژی اتمی ایران

کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)


کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)ایران استخدام کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون) ایران استخدامکارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)

استخدام سازمان حج و زیارت


آزمـــون دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور اسفندماه سال ۱۳۹۴  به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در قالـب دسـتیاران سـتادی و در چـارچوب تصـویب نامـه شـماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ شورایعالی اداری با عنوان &lquo;ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور&rquo;، در نظر است تعداد ۹۱۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط، از طریق امتحان Read More