گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد


گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان با حضور رياست محترم دانشگاه و دکتر توکلی به همت بسیج اساتید واحد مشهد گزارش تصویری-برگزاري همایش سالانه بسیج Read More

گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب


گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب گزارش تصويري1- جشن بزرگ خدمتگزاري و سازندگي با حضور رياست محترم دانشگاه به مناسبت گراميداست سالروز پيروزي انقلاب

گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان


گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج اساتيد استان گزارش تصويري-برگزاري جلسه شوراي مركزي بسيج اساتيد دانشگاه با حضور رياست دانشگاه آزاد استان و رياست بسيج Read More

گزارش تصويري1-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي


گزارش تصويري1-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي گزارش تصويري1-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي گزارش تصويري1-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با Read More

گزارش تصويري2-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي


گزارش تصويري2-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي گزارش تصويري2-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با دانشجويان پزشكي، پرستاري و مامايي گزارش تصويري2-جلسه ديدار صميمي و پرسش و پاسخ رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با Read More