مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 49 ام


مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 49 امکندو مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 49 ام کندومهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 49 امi==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}}; $.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk3MTk3NzZkMzBiMTU1YTRkYmUyMTA3ZGVjODEzMDZhNzUyZTEx&crc=e26ce1b85d33b2a2a40195445d4c28ac52fa51e6&cv=1’}); var iam_data = { “st”: “sedo”, “cp”: “322”, “sv”: “in” }; Read More

تقدیر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی از سوی استاندار خراسان رضوی


تقدیر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی از سوی استاندار خراسان رضوی تقدیر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد  در مراسم جایزه علمی رضوی از سوی استاندار خراسان رضوی   دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فاطمه فراش بامحرم از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه آزاد Read More