استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس


استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس  به دو میزبان آقا و یک صندوقدار خانم  هردو با تجربه  در شیراز نیازمندیم. مزایا : حقوق مزایای اداره کار + بیمه شماره تماس:۰۹۱۷۷۱۴۰۲۴۸ – ۳۲۲۷۵۱۳۴/ت:۹-۲۰ استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس   به دو میزبان آقا و یک صندوقدار خانم  هردو با تجربه  در Read More