استخدام پرستار در مرکز خیریه وحدت


  به یک نفر پرستار خانم لیسانس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت واقع در تهران نیازمندیم تلفن: ۲۲۹۴۷۰۱۴ &ndsh; ۲۲۹۴۲۱۳۲استخدام