توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور


توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور دکتر نفر در نشست «دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی»تاکید کرد:توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشورمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه همه جانبه تمامی دانشکده های موجود و در حال تاسیس رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد Read More