گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري


گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري گزارش تصويري-بازديد رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان از نمايشگاه هفته پژوهش وفناوري