تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه خبر دادتشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامیمدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات مثبتی برای جلوگیری از تخلفات Read More

تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بویژه شهرهای مسافرپذیر ملزم به تشکیل ستاد اسکان تابستانی شدند. تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی Read More