کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد


کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد  معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی :کار گروه «بررسی حذف کنکور» به پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جزئیات کارکرد کارگروه «بررسی حذف کنکور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت:کار گروه مذکور به پیشنهاد Read More