برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند


برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند دکتر میرزاده در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه:برای پیشرفت دانشگاه تک تک کارکنان خود را مسئول بدانند / تکریم دانشجویان باید اولویت کارکنان باشد / اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی استدیدار نوروزی رئیس، هیات رئیسه، معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی  در Read More