گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري بخش كتبي مسابقات قرآن وعترت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

نگارش بخش شش کاندید کتاب سال 2015 انگلستان توسط استاد واحد مشهد


توسط عضو هیات علمی واحد مشهد انجام شد :نگارش بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل )  بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل ) توسط دکتر رامین زجاجی  عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نگارش شد . مرکز فیلم مرجع سلامتی