با حضور شيخ الاسلامى، ساختمان آموزشى واحد تايباد به بهره بردارى رسيد


با حضور شيخ الاسلامى، ساختمان آموزشى واحد تايباد به بهره بردارى رسيد باحضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ساختمان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد به بهره برداري رسيدساختمان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مسئولين شهرستان به بهر برداري رسيد . با حضور Read More