راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی


راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پیوند صنعت و دانشگاه صورت می گیرد؛راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامیرئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت از منابع موجود دانشگاه و نیازهای کشور در این Read More