رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود


رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود دکتر رهبر  :رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شودرئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: باید زمینه فعالیت کسب و کار به دانشجویان آموزش داده شود. رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از Read More