گسترش شعبات پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در 10 واحد دانشگاهی در فاز اول


گسترش شعبات پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در 10 واحد دانشگاهی در فاز اول دکتر فرهاد رهبر در حاشیه بازدید از نمایشگاه پژوهش و فناوری خبر دادگسترش شعبات پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در 10 واحد دانشگاهی در فاز اولدکتر فرهاد رهبر گفت:: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید طی Read More