انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید


انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد: انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به Read More