استخدام منشی،مسلط به اموردفتری وکامپیوتر،باحقوق،اضافه کار،بیمه


استخدام منشی،مسلط به اموردفتری وکامپیوتر،باحقوق،اضافه کار،بیمهکندو استخدام منشی،مسلط به اموردفتری وکامپیوتر،باحقوق،اضافه کار،بیمه کندواستخدام منشی،مسلط به اموردفتری وکامپیوتر،باحقوق،اضافه کار،بیمه