تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بویژه شهرهای مسافرپذیر ملزم به تشکیل ستاد اسکان تابستانی شدند. تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل ستاد اسکان تابستانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی Read More