وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است


وزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكی را بشدت کاهش داده است معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهدوزارت بهداشت ظرفيت پذيرش دانشجويان گروه علوم پزشكي را بشدت کاهش داده است معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی عليرغم برخورداري واحد مشهد از دو Read More