استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدانایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بمایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی بم

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرودایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش


استخدام دانشکده علوم پزشکی گراشآگهی پذیرش نیرو بصورت شرکتی شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت تأمین و تکمیل نیروی مورد نیازخود در( بیمارستان– مرکز بهداشت– ستاد مرکزی) به استناد مجوزهای معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تعداد ۱۳ نفر از Read More

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه

استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان


استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۳۷ نفر از افرادواجدین شرایط را از طریق امتحان Read More