استخدام دانشگاه علامه طباطبائی


استخدام دانشگاه علامه طباطبائیدانشگاه علامه طباطبائی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و از محل مجوز های هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد ۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه عمومی، تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی (با پیش‌شرط گذراندن سه ماه دوره Read More

استخدام دانشگاه صنعتی سهند


استخدام دانشگاه صنعتی سهندایران استخدام استخدام دانشگاه صنعتی سهند ایران استخداماستخدام دانشگاه صنعتی سهند2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

استخدام دانشگاه علامه طباطبایی


استخدام دانشگاه علامه طباطباییایران استخدام استخدام دانشگاه علامه طباطبایی ایران استخداماستخدام دانشگاه علامه طباطبایی

استخدام دانشگاه ملایر


استخدام دانشگاه ملایرایران استخدام استخدام دانشگاه ملایر ایران استخداماستخدام دانشگاه ملایر

استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه ملایر


استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه ملایرایران استخدام استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه ملایر ایران استخداماستخدام نیروی قراردادی در دانشگاه ملایر

استخدام دانشگاه شهید بهشتی


استخدام دانشگاه شهید بهشتیایران استخدام استخدام دانشگاه شهید بهشتی ایران استخداماستخدام دانشگاه شهید بهشتی

استخدام دانشگاه صنعتی شریف


استخدام دانشگاه صنعتی شریفایران استخدام استخدام دانشگاه صنعتی شریف ایران استخداماستخدام دانشگاه صنعتی شریف