استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه


استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریهکندو استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه کندواستخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه

استخدام آسایشگاه خیریه کهریزک


استخدام آسایشگاه خیریه کهریزکاستخدام دهوند استخدام آسایشگاه خیریه کهریزک استخدام دهونداستخدام آسایشگاه خیریه کهریزک

استخدام بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا


استخدام بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سیناآگهی جذب نیرو در بیمارستان خیریه  پیونداعضاء ابوعلی سینا واقع در شهر جدید صدرا بیمارستان خیریه پیونداعضاء ابوعلی سینا به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون، ارزیابی توانمندی های عمومی، تخصصی و مصاحبه متناسب با نیازهای واحدهای مختلف طبق شرایط Read More

استخدام پرستار در مرکز خیریه وحدت


  به یک نفر پرستار خانم لیسانس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت واقع در تهران نیازمندیم تلفن: ۲۲۹۴۷۰۱۴ &ndsh; ۲۲۹۴۲۱۳۲استخدام