استخدام تامین اجتماعی ( اخذ مجوز جذب نیرو )


استخدام تامین اجتماعی ( اخذ مجوز جذب نیرو )     مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: با توجه به مجوزی که در هیئت امنا گرفتیم و بودجه دریافتی در بخش غیر درمان، برابر نصف جذب نیرو خواهیم داشت و رقابت اصلی بین نخبگان است. با آزمون استخدام انجام می‌شود و رابطه هیچگونه تاثیری نخواهد Read More