استخدام استاد زبان، سوپروایزر و مدرس در تهران


  به تعداد ۴ نفر استاد توانمند انگلیسی مکالمه &ndsh; ایلتس &ndsh; تافل و  ۱نفر سوپروایزر و ۲ مدرس آلمانی با شرایط و حقوق عالی در تهران دعوت به همکاری می نماییم. تلفن: ۸۸۶۹۴۹۹۶استخدام