قابل توجه اساتيد محترم


باسمه تعالي با عنايت به درخواست مكرر اساتيد محترم و دانشكده ها، سايت ثبت نمرات نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 94-93 براي دانشجويان كارشناسي ارشد و نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 براي دانشجويان كارداني و كارشناسي حداكثر تا ساعت24 مورخ 25/12/94 مفتوح مي باشد. لذا از اساتيد محترم تقاضا مي شود در اسرع وقت Read More