از سوى شيخ الاسلامى ؛ مدير اداره تجهيزات و تعميرات آزمايشگاهى دانشگاه معرفى شد


از سوى شيخ الاسلامى ؛ مدير اداره تجهيزات و تعميرات آزمايشگاهى دانشگاه معرفى شد با حكم  آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:آقای رضا عصاران دربان  به عنوان مدير اداره تجهيزات و تعميرات آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد . از سوى شيخ الاسلامى ؛ مدير Read More