رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان


رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان  در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی صورت گرفت:  رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درهجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More