گزارش تصویری-استقبال از دانشجوی مدال آور دانشگاه آزاد مشهد در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی اروپا


گزارش تصویری-استقبال از دانشجوی مدال آور دانشگاه آزاد مشهد در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی اروپا گزارش تصویری-استقبال از دانشجوی مدال آور دانشگاه آزاد مشهد در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی اروپا گزارش تصویری-استقبال از دانشجوی مدال آور دانشگاه آزاد مشهد در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی اروپا