تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران


تمديد مهلت ارسال مقاله به همايش ملى تاريخ پزشكى در تمدن اسلام و ايران  مهلت ارسال مقاله به همايش ملي تاريخ پزشكي در تمدن اسلام  و ايران تا 10 ارديبهشت ماه تمديد شد . همايش ملي تاريخ پزشكي درتمدن اسلام و ايران (بازشناسي تاريخ پزشكي خراسان ) طي روزهاي 26 و 30 ارديبهشت ماه امسال Read More