ارزشيابی نمايشگاه پژوهش امسال باحمايت استانداری


ارزشيابی نمايشگاه پژوهش امسال باحمايت استانداری  مسئول كميسيون ارزشيابي نمايشگاه هفته پژوهش: ارزشيابي نمايشگاه پژوهش امسال باحمايت استانداريمسئول كميسيون ارزشيابي نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: ارزشيابي امسال با كمك استانداري انجام مي شود. ارزشيابی نمايشگاه پژوهش امسال باحمايت استانداری  مسئول كميسيون ارزشيابي نمايشگاه هفته پژوهش: ارزشيابي نمايشگاه پژوهش امسال باحمايت استانداريمسئول كميسيون Read More